Historia

Historia

(ur boendehandboken)


Lidingös bebyggelsehistoria präglades på tidigt 1900-tal av villastadens karaktär. Exploateringsbolag köpte markområden och skapade villasamhällen, utan någon egentlig övergripande plan för öns infrastruktur. När samhällsekonomin sviktade på 30-talet, och flera av villabolagen gick i konkurs, tog kommunen tillfället i akt att köpa in stora markområden till förmånliga prisnivåer. Kommunen kunde på så vis ta kontrollen över öns fortsatta bebyggelseutveckling. Ett av de områden som förvärvades i detta skede var Torsviksplatån.


Dåvarande byggnadschefen Harald Skårman färdigställde 1942 en stadsplan där Torsviks platån planerades för hyreshusbebyggelse, med omväxlande trevånings lamellhus och punkthus. Idéerna var präglade av engelska förebilder och karakteristiska för sin tid, med grannskapsplanering som ideal. Grundtanken var att området skulle vara självförsörjande. Det skulle finnas bostäder, affärer, daghem, hobbylokaler med mera. Planen väckte opinion bland de lidingöbor som ville att ön skulle bevara sin karaktär av villasamhälle, men likväl kom Torsvikshöjden att bli det första större hyreshusområdet på Lidingö.

När planen skulle förverkligas såldes marken till byggföretaget BEFA, som skulle ombesörja genomförandet. BEFA var inte helt tillfreds med stadsplanen, utan anlitade arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren för justeringar. Lätthet och luftighet eftersträvades, trots de nästan 500 lägenheter som skulle rymmas inom området. Bebyggelsen anpassades till terrängen och punkthusen placerades en bit in på bergsplatån för att bevara Lidingös siluett. Den ändrade stadsplanen antogs och fastställdes i december 1943.


Ancker-Gate-Lindegren fick även uppdraget att rita och projektera själva husen. Utformningen benämns nyrealism, med sadeltak och färgsättning i grått samt varma, starka nyanser av rött och gult. Lamellhusen putsades med tidstypisk grov spritputs och släta fönsteromfattningar, medan punkthusen utfördes med fasader i rött tegel.


Bostadsrättsföreningens hus färdigställdes 1946 (portarna 13-33, fastighetsbeteckning Torsviggen 2), och kompletterades 1950 med den vinkelställda huskroppen (port 11, Torsviggen 3). Fastigheterna genomgick en omfattande renovering 1985-86, då bland annat stammar byttes, taket lades om samt fasader tilläggsisolerades delvis och putsades om. Lägenheterna ytskiktsrenoverades i sin helhet.

Torsviggen © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use